Picture Retakes – November 3, 2022

Photo retakes will be on November 3!